لطفا یکی از مراکز زیر را انتخاب کنید

نام مرکز : درمانگاه گرمسار
آدرس: سمنان - گرمسار
تلفن: 32615571
نام مرکز : بیمارستان شفا
آدرس: سمنان
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه شماره 2 سمنان
آدرس: سمنان
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه شماره2شاهرود
آدرس: سمنان شاهرود
تلفن: 09122313648
نام مرکز : پلی کلینیک شاهرود
آدرس: سمنان - شاهرود
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه دامغان
آدرس: سمنان - دامغان
تلفن: 32615571
نام مرکز : درمانگاه ایوانکی
آدرس: سمنان ایوانکی
تلفن: 123456
نام مرکز : پلی کلینیک سرخه
آدرس: سمنان-پلی کلینیک سرخه
تلفن: 02333614861
نام مرکز : درمانگاه مهدیشهر
آدرس: سمنان - مهدیشهر
تلفن: 32615571